Curriculum Vitae

Drawings from, världen efter 1945

Vice utrikesminister Andrej Vysjinkski och brittiska ambassadören sir Alexander Cadogan under säkerhetsrådets berlindebatt.
Utrikesminister Dean Anderssson undertecknar atlantspakten vid den officiella ceremonin i Washington. Bakom honom vicepresident Barkley och president Truman.
Republikanernas presidentkandidat, guvernör Dewey, håller valtal inför American Legion i New York.
The presidental candidate for the republicans, governor Dewey, holds an election speech for the American Legion in New York.
Holland uppger suveräniteten över Ostindien. - Fr. h: Hollands premiärminister Willem Drees, drottning Juliana, Indonesiska republikens ministerpresident dr Mohammed Hatta och sultanen av Djokjakarta.
Holland hands over sovereignty of the Dutch East Indies. -From right to left: Prime Minister of Holland, Willem Drees, Queen Juliana, The President of The Indonesian Republic, Dr. Mohammed Hatta and The Sultan of Yogyakarta.
Utrikesminister John Foster Dulles överlämnar en pistol som hälsning från president Eisenhower till premiärministern, general Naguib.
Foreign minister John Foster Dulles delivers a pistol as a greeting from president Eisenhower to the prime minister, General Naguib.